0 0,00 лв.
Вход
Меню
Начало Персонализирани подаръци
Домашни любимци Домашен декор Отстъпки Контакт

Правила и условия

Общиусловия

Общиусловиязаизползваненаелектронниямагазинна „MARCRIS INVEST GROUP SRL“ ООД

НастоящитеОбщиусловияуреждатвзаимоотношениятамежду„MARCRIS INVEST GROUP SRL“ ООД, отеднастрана, катодоставчик/продавач и потребителите, ползващиелектронниямагазин, базираннауебстраница с адрес www.GiftDay.bg, отдругастрана, поповодпредлагането, сключването и изпълнениетонадоговоризапокупко-продажбаотразстояние с предмет–предлаганитезапродажбаотдоставчикастоки–облекло, обувки, чанти, аксесоари и стокизабита.

Тезиобщиусловияобвързватвсичкилица: гости – посетителинауебстраницатаилипотребителикоито, сарегистриралипрофил в същата.

ПриизползваненаелектронниямагазинлицатасезадължаватзаспазватнастоящитеОбщиусловия, както и приложимотозаконодателствонаРепубликаБългария и Европейскиясъюз.

Лицата, използващиелектронниямагазинзаявяват с активнодействие – натисканенасъответниябутонсъгласиетоси с настоящитеобщиусловия. Зарегистриранитепотребителитовасъгласиесепредоставяприизвършваненарегистрациятанасъответнияпрофил в електронниямагазин, а припотребителтие – гостинауебстраницата, приизвършваненасъответнатапоръчка.

1. Определения

Доставчик/Продавач – е търговското дружеството с наименование „MARCRIS INVEST GROUP“ ООД, ЕИК:РО 42652433, седалище гр. Пловдив, адрес на управление кв. Пристанище Изток, bul. "Tutrakan" №44Б, 7009 Ruse, адрес подаване на жалби, откази от договор/поръчка/ и друга кореспонденция: Пловдив, адрес на управление кв. Пристанище Изток, bul. "Tutrakan" №44Б, 7009 Русе, Седиу социал ин Яси, Страда Аурел Влаицу нумарул 87, телефон: 082299616, е-mail: office@giftday.bg

Електронен магазин – е уеб страницата /домейн/ https://www.giftday.bg/ и нейните поддомейни.

Потребител – е физическо лице, което използва електронния магазин.

Поръчка – е поръчката на потребителя за определени избрани от него Стоки, с определна цена, със задължение за заплащане на крайната цена на поръчката и избрания начин за заплащане на същата, както и мястото на получаване на Стоките – предмет на поръчката.

Стока – всички стоки – визуализирани и предлагани от Доставчика в електронния магазин на адрес https://www.giftday.bg/

Цена на Стоката – е цената за бройка, посочена в български лева, включваща данък върху добавената стойност.

Цена на Доставка – са разноските по доставянето на Стоките до потребителя, с включен данък върху добавената стойност.

Крайна цена на Поръчката – означава общо Цената на Стоката и Цената на Доставката.

Профил – е част в електронния магазин, съдържаща информация за потребителя, предоставена при регистрацията му.

Лични данни – са лични данни по смисъла на Общия Регламент за защита на личните данни (ЕС) 2016/679 в сила от 25.05.2018 г. и Закона за защита на личните данни.

2. Авторскиправа и праванаиндустриалнасобственост

Уебстраница www.giftday.bg (притежаванаот „MARCRIS INVEST GROUP SRL “ ООД), нейнотосъдържание и съдържаниенаелектронниямагазин, както и регистриранатамарканаОбщността “” („MARCRIS INVEST GROUP SRL “ ООД)саобектинаавторскиправа и праванаиндустриалнасобственост.

3. Предметнадоговоразапокупко-продажбасключван отразстояние

3.1. Доставчикътпродава и извършвадоставканаСтокиотразстояниенаПотребителячрезЕлектронниямагазинследизричноизявление – поръчкаотстрананаПотребителя, състоящосеотизборнапотребителянаопределенистокивъввиртуална “потребителскаколичка”, чрезнатисканенабутон “добави” и завършваненапоръчкатачрезнатисканенабутон “поръчайсъсзадължениезаплащаненакрайнацена”.

3.2. Потребителятзаплащакрайнатаценанапоръчкатасъгласноусловията и сроковетенанастоящитеОбщиусловия.

3.3.Доставчикът, следпотвърждаваненанаправенатапоръчка, сезадължавададоставистокатанапотребителя, съобразносроковетенанастоящитеОбщиусловия и в мястото, посочено в поръчкатанапотребителя.

4. Използваненаелектронниямагазинотпотребители – гостииличрезрегистриранпотребителскипрофил

4.1. Пазаруваненапредлаганиотдоставчикастокичрезелектронниямагазинможедасеизвършваотнапълнодееспособнипотребители – физическилицагостинауебстраницатаилитакива – регистриралипрофил в последната.

4.2. Припазаруванеотстрананапотребител – гостнауебстраницата, същиятдобавяизбранитеотнегоартикуливъв “виртуалнапазарскаколичка” чрезнатисканенабутон “добави” поотделнозавсекиизбранартикул, с коетозапазва/резервираизбранитеартикули в количката. Задазаявипоръчкатапреддоставчика, потребителятследвадапопълнипоелктроненпътопределенаинформация, коятовключва и личниданни, а именно: собственоиме и фамилия; валиденадреснаелектроннапоща; телефон; мястонадоставка, коетоможеда е и адресзадоставка, посоченотпотребителя; начиннаплащане; допълнителнибележкикъмпоръчката;

4.3.За дазавършипоръчкатапотребителят – гостследваданатиснеактивенбутон “поръчайсъсзадължениезаплащаненакрайнацена”. С натисканенапосочениябутонпотребителятсезадължавадазаплатикрайнатаценанапоръчката и предоставясъгласие с настоящитеобщиусловиянадоставчика.

4.4. Пазаруванетоможедабъдеизвършено и отрегистриранпотребител, посредством регистрираненапотребителскипрофил в електронниямагазин и достъп – влизане в електроннимагазинпрезсъщияпрофил. Задабъдерегистриран и използванпотребителскияпрофил, потребителятследвадапредостави и попълнипоелектроненпът, следнатаинформация, съдържащаличниданни: собственоиме и фамилия; валиденадреснаелектроннапоща; и чрезнатисканенаактивенбутон “Регистрация” потребителятизвършварегистрациянапрофиласи и изразявасъгласие с настоящитеобщиусловиянадоставчика. Регистрациятаможедабъдеизвършенапоускоренначин и презплатоформитена третистрани, като Facebook и Google+, закоетодоставчикътосигуряваналичниактивнибутонизарегистрацияпрезсъответната, избранаотпотребителя, платформа. В последнияслучай “MARCRIS INVEST GROUP SRL” ООД получавадостъпдоличнитеданнинапотребителя, необходимизарегисрацията, събранисъответноот Facebook или Google. Следизвършваненарегистрация, потребителятимадостъпдопрофиласи, съответнофункционалонстизапазаруване в електронниямагазин, чрезпоследователновъвежданенаадреснаелектроннапоща и парола, и натисканенаактивенбутон “вход”. НасвоятауебстраницаДоставчикътосигурява и възможностзабърздостъпдосъответнияпотреибетлскипрофил и чрезплатформитенатретистрани, катонапример Facebook и Google+, катозатовапотребителятследваданатиснесъответнияактивенбутон “ВХОД” свързансъссъответнатаплатформа.

4.5. Припазаруванечрезрегистриранпотребителскипрофил, потребителятможедаизбира и добавяартикуликъм “виртуалнатапазарскаколичка” чрезнатисканенаактивенбутон “добави” поотделнозавсекиизбранартикул, коетомудававъзможностдазапази/резервирасъщитеартикули в количката. Задазавършипоръчката, регистрираниятпотребителследвадапопълниинформацияотносно: изборнаадресзадоставка и начиннаплащане, и данатиснеактивенбутон “поръчайсъсзъдължениезаплащаненакрайнацена”. С натисканенапосочениябутонпотребителятсезадължавадазаплатикрайнатаценанапоръчката.

5. Цени и начиннаплащане. Потвърждаваненапоръчкатаотдоставчика

5.1. В електронниямагазин https://www.giftday.bg завсякаеднапредлаганаотдоствачика и визуализиранастока е посоченаконкретнапродажнаценанастоката, както и информациязаосновнитехарактеристикинастоката, целящаподпомаганетонаотносителноинформиранияпотребителзаформиранетонаизборамудазакуписоткатаотразстояниеилиданезакуписъщата. Всичкиценинастокитеобвързватдоставчикаотмоментанапубликуванетоим, катопоследниятсизапазваправотодагипроменяедностраннобезпредупреждение. Доставчикътнеможедапроменяценатанастока – предметна направенаотпотребителяилипотвърденаотдоставчикапоръчка.

5.2. КрайнатаценанаПоръчкатаможедабъдезаплатенапоединотследнитеначини, съгласнозаявенотоотпотребителяжеланиепригенерираненапоръчката:

• Плащане в бройпридоставка – наложенплатеж

Стойносттанапоръчкатасезаплащанакуриераприполучаваненастоката.

ПринеобходимостотвъзстановяваненаплащаниянаПотребителя, товасеизвършва чрезкуриерилипоначиндопълнителноуговоренмеждустраните.

• Плащане с кредитна (илидебитнакарта)

Разплащаниятасеизвършватчрезонлайн ПОС терминал „ePay.bg“, поддържащтехнологиитеVerifiedby Visa и MasterCardSecureCode, коитогарантират в максималнастепенсигурносттанатранзакциите.

С тозиметодможетедаплатите с дебитни и кредитникарти Visa, Visa Electron, Vpay, MasterCard, Master Card Electronic, Maestro, издадениотбългарскииличуждибанки.

Принеобходимостотвръщаненаплатени с картасуминаПотребителя, товащебъденаправеночрезнарежданетонаобратнаоперацияпокартата, с която е направеноплащането в срокот 20 работнидни.

5.3.Задължението зазаплащаненаКрайнатаценанапоръчкатавъзниквазапотребителяотмоментананатисканенаактивенбутон “поръчайсъсзадължениезазаплащаненакрайнацена”.
5.5. Договорътзапродажбаотразстояние с предмет – поръчанитеотпотребителястокиобвързвадоставчикаотмоментанаизричнотопотвърждаваненапоръчкатаотстрананапоследния. Зацелтадоставчикътизпращадопотребителяизричноелектронносъобщениечрезелектроннапоща, съдържащоизявление, ченаправенатаотпотребителяпоръчка с предметизбранитеотпотребителястоки  срещусъответнатакрайнацена, е приетаподсъответнияномерзаизпълнениеотстрананадоставчика.
5.6.За избягваненавсякаквиспорове, потребителятприема, чедоставчикътщебъдеобвързан с направенитеотпървияпоръчки, самоакопоследният е потвърдилтезипоръчкипореданачл. 5.5.
5.7.Доставчикът щесчитазавалиднавсякаеднапоръчка, извършена  отпотребител – гостнауебстраницатаилиотрегистриранпотребителчрезрегистриранпрофил в електронниямагазиннаадрес www.GiftDay.bg, катоизвършенаот  името и засметканафизическотолице, чийтоличниданнисапопълненипригенериране и завършваненапоръчката, съответноприрегистрациянапрофила, независимодалитазипоръчка е направеналичноотсъщотолицеилине.

6. Доставка

6.1. СтокитеседоставятдопосоченоотПотребителямястонадоставка, коетоможедабъде: седалище гр. Пловдив, адрес на управление кв. Пристанище Изток, bul. "Tutrakan" №44Б, 7009 Ruse; адреснаофиснапосоченотклиентакурирернатериториятаилиадреснаполучателя;

6.2. Стокитесепредаватсрещуподписнапотребителяилинаадресата, който е посоченотпървиядаполучистоката. ПриневъзможностзапредаваненастокатаприпървопосещениенапосоченияотПотребителяадрес и лице, неповинанаДоставчика и/иликуриера (в случайченяманикойнаадреса и др. подобни), доставчикътполагаусилиедасесвърже с потребителянапосоченияотпоследниятелефонилиадреснаелектроннапоща в рамкитена 2 /два/ работнидни, задабъдеуточненновмоментзаизвършваненадоставката. Приневъзможностзадоставка и привториопитнеповинанаДоставчика и/иликуриера и приналичиенавиновноповедениеотстрананапотребителяилинапосоченотоотпървиялице – неговадресат, възпрепиятстващопредаването/получаванетонастоките /виновнодействиеилибездействие, възпрепиятстващопредаването/получаванетонастоките/, Доставчикътсеосвобождаваотзадължениетосидадоставифактическипоръчанитестоки в сроковетепосочени в следващиячл. 6.3.

6.3. СроковетезадоставканаСтокитеса, кактоследва:

• Задоставкадоадрес в рамкитенагр. Sofia – 3/три/ работнидни, считаноотпотвърждаваненапоръчката.

• Задоставкадодругинаселениместа – 3/три/ работниднисчитаноотпотвърждаваненапоръчката.

6.4. Приизбранналоженплатежкатоначинзаплащане, сроковетезадоставказапочватдатекатотдататанаполучаваненаелектроннотосъобщениезапотвърждениепоръчката, изпратеноотдоствачикадопотребителя . Приизбраноплащанепобанковпътили с дебитна/кредитнакарта, сроковетезадоставказапочватдатекатотдататанаполучаваненастойносттанаПоръчкатапобанковатасметканаДоставчика, тоестотзаверяваненабанковатасметканадоставчика с крайнатаценанапоръчката.

6.5. ЦенатанаДоставкатасепосочвапригенерираненавсякаеднапоръчка.

6.6. ПрипредаваненадоставенатаСтокаПотребителятилитретолице, посоченоотнего, садлъжнидаподпишатпридружаващитеСтокатадокументи. Затретолицещесесчита и всяколице, различноотпотребителяизвършилПоръчката, нокоето е приелосъщата, отиметонапотребителя, придоставянанастокатанапосоченияотпоследния в поръчкатаадресзадоставка.Отказ. Рекламации

7.1. Съгласночл. 50 отЗаконазазащитанапотребителите (ЗЗП), потребителятимаправодасеоткажеотполученатастока (отсключениядоговорзапродажбаотразстояние), бездапосочвапричина, бездадължиобезщетениеилинеустойка и бездазаплаща, каквито и да е разходи, с изключениенаразходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП в 14-дневен срок, считаноотдататана: приеманенастокитеотпотребителяилиоттретолице, различноотпревозвача и посоченоотпотребителяиликогатопотребителят е поръчалмногостоки с еднапоръчка, коитоседоставятотделно, считаноотдатата, накоятопотребителятилитретолице, различноотпревозвача и посоченоотпотребителя, е влязълвъввладениенапоследнатастока.

7.2. Информацияотносноупражняванеправотонаотказотдоговора (Приложение № 7 къмчл. 47, ал. 4 от ЗЗП) Стандартниуказаниязаотказ:

I. Правонаотказотдоговораотразстояниеилиизвънтърговскияобект.

II. Иматеправодасеоткажетеотнастоящиядоговор, бездапосочватепричинизатова, в срок 14 дни.

III. Срокътзаотказ е 14 (четиринадесет) днисчитаноотдатата, накоятоВиеилитретолице, различноотпревозвача и посоченоотВас, стевлезливъввладениенастокитеилипридоговор, съгласнокойтопотребителятпоръчвамногостоки с еднапоръчка, коитоседоставятпоотделно: датата, накоятоВиеилитретолице, различноотпревозвача и посоченоотВас, стевлезливъввладениенапоследнатастока. Задаупражнитеправотосинаотказ, трябваданиуведомитезаВашетоиме, географскиадрес и акоиматетакива, телефоненномер, факс и електроненадрес и зарешениетосидасеоткажетеотдоговора с недвусмисленозаявление, напримерписмо, изпратенопопощата, факсилиелектроннапоща. Можетедаизползватеприложениястандартенформулярзаотказ, нотоване е задължително. Можетедапопълните и подадетепоелектроненпътприложениястандартенформулярзаотказилидругонедвусмисленозаявлениезаотказнанашияуебсайт www.giftday.bg. Акоизползватетазивъзможност, ниенезабавнощеВиизпратимнатраенносител – поелектроннапоща, съобщениезапотвърждениенаполучаванетонаотказа. Задаспазитесроказаотказотдоговора, е достатъчнодаизпратитесъобщениетосиотносноупражняванетонаправонаотказпредиизтичанетонасроказаотказотдоговора.

IV. Действиенаотказа. Акосеоткажетеотнастоящиядоговор, ниещеВивъзстановимвсичкиплащания, коитосмеполучилиотВас, включителноразходитезаизвършенатаВидоставка (с изключениенадопълнителниразходи, свързани с избранотВасначиннадоставка, различенотнай-евтиниястандартенначиннадоставка, предлаганотнасчрезкуриерскауслугана ”Еконт” АД), безнеоправданозабавяне и въввсичкислучаинепо-късноот 14 днисчитаноотдатата, накоятониинформиратезаВашеторешениезаотказотнастоящиядоговор. Щеизвършимвъзстановяванетонадължиматапаричнасумасъобразноизползванияотвасначиннаплащаненаценатаилисъобразновашитеинструкции и желание: побанковпът, чрезналоженплатеж, чрезплащаненакаса – в брой.;

Имамеправодаотложимвъзстановяванетонаплащаниятадополучаваненастокитеобратноилидокатоненипредставитедоказателства, честеизпратилиобратностоките, в зависимостоттова, коеотдветесъбития е настъпилопо-рано. Очаквамеданиизпратитеилидавърнетеобратностокитебезнеоправданозабавяне, въввид и състоянието, в коетосавиизпратениотнас и въввсичкислучаинепо-късноот 14 (четиринадесет) дниследденя, в койтостениинформирализаотказасиотнастоящиядоговор. Срокътсесчитазаспазен, акониизпратитеобратностокитепредиизтичанетона 14-дневния срок. Виетрябвадапоеметепрекитеразходиповръщаненастоките. Виеотговарятеединственозанамаляванестойносттанастокитеилипълнотоимобезценяваневследствиенаизпробванетоим и/илиупотребатаим, различноотнеобходимотозаустановяваненатяхнотоестество и характеристики.

7.3. Формулярзаупражняваненаправотонаотказотдоговораотразстояниеможеданамерите тук.

7.4. ПотребителятимаправонарекламациясъобразноЗаконазазащитанапотребителите. Приупражняваненаправотонарекламацияпотребителятпредставястокатавъввид и състояние, в коетому е билаизпратена, както и касовабележка и/или, фактура /акоимаиздаденатакава/; протоколи, актовеилидругидокументи, установяващинесъответствиетонастоката с уговореното; както и другидокументи, установяващипретенциятапооснование и размер. Принеизпълнениенатезиизискваниядоставчикътне е задължендаудовлетворирекламациятанапотребителя. Когатостокатанесъответстванасключениядоговорзапродажбаотразстояние, Продавачът е длъженда я приведе в съответствие с договора. Привежданетонастоката в съответствие с договоразапродажбаследвадасеизвърши в рамкитена 1 /един/ месец, считаноотдататанапредявяваненарекламациятаотстрананапотребителя.

7.5. В случайнаотказотдоговораилипредявенарекламацияпотребителятсезадължавадаположиусилиезаопазваненастокатадовръщането ѝ надоставчика. Потребителятсезадължавадаположиусилия, задавърнестокатавъввид и състояние, в коитому е билаизпратенаотдоставчика.

7.6. Стоки с Персонализираниелементи (надпис, бродерияилипринт) сесчитатзаиндивидуалнипоръчки и неподлежатнавръщанеилизамяна, освен в случаите в които е констатиранединотфакторитенеобходимизарекламация: нарушенацялостилизамърсяване.

7.7. Всичкитранспортни и всякаквидругиразходиповръщанетонаСтокатасаизцялозасметканаПотребителя. ДомоментанаобратнотопредаваненаСтокатаотстрананаПотребителянаДоставчика, рискътотслучайното и погиванеилиповрежданесеносиизцялоотПотребителя. ПотребителятпоемаразходитезавръщанетонаСтоката и гизаплащасъобразносъответнитетарифи, ценоразписи и т.н. насъответнитекуриерскиилидругикомпании, които е избралдаизползвазавръщането.

7.8. Привръщанеилирекламациянастокатапотребителятследвадаизпратисъщатаобратнонадоставчиканаадрес: седалище гр. Пловдив, адрес на управление кв. Пристанище Изток, bul. "Tutrakan" №44Б, 7009 Ruse

8. Уведомлениезаповертелностналичниданнинапотребителите

8.1.Доставчикът „MARCRIS INVEST GROUP SRL“ ООД, ЕИК: 42652433, седалище гр. Пловдив, адрес на управление кв. Пристанище Изток, bul. "Tutrakan" №44Б, 7009 Ruse, адресподаваненажалби, отказиотдоговор/поръчка/ и другакореспонденция: седалище гр. Пловдив, адрес на управление кв. Пристанище Изток, bul. "Tutrakan" №44Б, 7009 Ruse, телефон: 082299616, е-mail: office@giftday.bg; в качествотосинаадминистраторналичниданнипосмисъланаРегламент (ЕС) 2016/679 в силаот 25.05.2018 г. и Законазазащитаналичнитеданни, уведомявапотребителите, чещеизвършваобработваненаличнитеданнинапоследните в качествотоимнасубектинаданни, с цел: идентифицираненапотребителиприрегистрираненапотребителскипрофил; генериране и завършваненапоръчки; потвърждававненапоръчки; съответносключваненадоговоризапокупко-продажбиотразстояние; изпълнениенавъзникналитезадълженияпосъщитедоговори; защитанаправанадоставчика, възникващиотсъщитедоговори; и изпълнениеназадължениявъзникващиотнормативенакт. Освентовадоставчикът MARCRIS INVEST GROUP SRL“ ООД щеизвършва и обработваненаличниданнинапотребителите – посещаващиелектронниямагазин, катогостииликаторегситриранипотребители, чрезавтоматизиранитехнологии в товачисло и “бисквитки”, с целанализнауебтрафика в електронниямагазин; предоставяненареклама, съобразноинтересите и предпочитенаиятанапотребителите; осигуряваненафункционалноститенаелектронниямагазин и сигурносттанавръзката и услугатаприползваненапоследнияотстрананапотребителя; извършваненадругиформинадиректенмаркетинг.

Заповечеинформацияотносно: основаниетозаобработваненаличнитеданни; целитенаобработване; видоветеличниданни – предметнаобработване; срокътнасъхранениетоимотстрананадоставчика; достъпътнатретилица – “получатели” доличнитеданни, обработваниотдоставчика; последицатаотнепредоставянетоимнадоставчикаотстрананапотребителя; намерениетонадоставчикадагипредаденастранаизвънЕвропейкиясъюз; както и относноправатанасубектитенаданни, предвидени в Регламент (ЕС) 2016/679 в силаот 25.05.2018 г. и Законазазащитаналичнитеданни, вижте Политика за защита на личните данни и бисквитките, последнотопубликуванонадлежнонауебстраницата www.giftday.bg отдоставчика MARCRIS INVEST GROUP SRL“ ООД, в качествотомунаадминистратор..

9. Другиразпоредби

9.1. В случайнавъзникналиспоровеотиливъввръзкасъссключването и изпълнениетонадоговоритезапокупко-продажбаотразстояниечрезелектронниямагазинна „MARCRIS INVEST GROUP SRL“ ООД, странитещеположатусилиязаразрешаванетоим в духнаразбирателство и взаимникомпромиси. В случайчестранитенеуспеятдапостигнатспоразумение, спорътмеждутяхсерешаваокончателнооткомпетентниябългарскисъд. Алтернативно, в случаинавсякаквиспорове с „MARCRIS INVEST GROUP SRL“ ООД, потребителятимаправодасеобърнезаразрешаванетоим и къмЕвропейскатаон-лайнплатформатазаразрешаваненаспорове (платформата ОРС) на адрес https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=BG, илипредОбщатаПомирителнакомисиякъмКомисиятазазащитанапотребителитесъсседалищегр. София. Адрес: гр. София 1000, пл. Славейков No 4А, тел. 02/ 9330 517, интернетстраница www.kzp.bg; e-mail: adr.sofia@kzp.bg.

9.2. Завсичкинеуредени в настоящитеОбщиусловиявъпросисеприлагатразпоредбитенабългарскотоматериално и процесуалноправо. Доставчикътможедапроменянастоящитеобщиусловияповсяковреме, катопубликуванаправенитеизменениянаадрес www.GiftDay.bg своевременно в срокот 7 /седем/ дниоттяхнотоизменение. Освентовапоотношениенавечерегистрираниклиенти/потребители, Доставчикът е длъжен в посочения 7 /седем/ дневенсрокдауведомисъщитепоподходящначинзаизвършенитеизменениянапосочениоттяхтелефонилиелекторннапоща, илиадресзакореспонденция.

• 1.Настоящите Общиусловиясаутвърдениот „MARCRIS INVEST GROUP SRL“ ООД надата 12.06.2023 г., и сапубликуванинаадрес www.giftday.bg 16.09.2023 г.